Drag fonts here!

(Your fonts aren't uploaded, they remain on your computer the whole time.)

OpenType Features

Shown at 100 points

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ
ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ अं अः
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण त थ द ध न
प फ ब भ म य र ल व
श ष स ह ळ क्ष ज्ञ
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

 

50px

क्क क्ख क्ग क्घ क्ङ क्च क्छ क्ज क्झ क्ञ क्ट क्ठ क्ड क्ढ क्ण क्त क्थ क्द क्ध क्न क्ऩ क्प क्फ क्ब क्भ क्म क्य क्र क्ऱ क्ल क्ळ क्ऴ क्व क्श क्ष क्स क्ह क्क़ क्ख़ क्ग़ क्ज़ क्ड़ क्ढ़ क्फ़ क्य़

ख्क ख्ख ख्ग ख्घ ख्ङ ख्च ख्छ ख्ज ख्झ ख्ञ ख्ट ख्ठ ख्ड ख्ढ ख्ण ख्त ख्थ ख्द ख्ध ख्न ख्ऩ ख्प ख्फ ख्ब ख्भ ख्म ख्य ख्र ख्ऱ ख्ल ख्ळ ख्ऴ ख्व ख्श ख्ष ख्स ख्ह ख्क़ ख्ख़ ख्ग़ ख्ज़ ख्ड़ ख्ढ़ ख्फ़ ख्य़

ग्क ग्ख ग्ग ग्घ ग्ङ ग्च ग्छ ग्ज ग्झ ग्ञ ग्ट ग्ठ ग्ड ग्ढ ग्ण ग्त ग्थ ग्द ग्ध ग्न ग्ऩ ग्प ग्फ ग्ब ग्भ ग्म ग्य ग्र ग्ऱ ग्ल ग्ळ ग्ऴ ग्व ग्श ग्ष ग्स ग्ह ग्क़ ग्ख़ ग्ग़ ग्ज़ ग्ड़ ग्ढ़ ग्फ़ ग्य़

घ्क घ्ख घ्ग घ्घ घ्ङ घ्च घ्छ घ्ज घ्झ घ्ञ घ्ट घ्ठ घ्ड घ्ढ घ्ण घ्त घ्थ घ्द घ्ध घ्न घ्ऩ घ्प घ्फ घ्ब घ्भ घ्म घ्य घ्र घ्ऱ घ्ल घ्ळ घ्ऴ घ्व घ्श घ्ष घ्स घ्ह घ्क़ घ्ख़ घ्ग़ घ्ज़ घ्ड़ घ्ढ़ घ्फ़ घ्य़

ङ्क ङ्ख ङ्ग ङ्घ ङ्ङ ङ्च ङ्छ ङ्ज ङ्झ ङ्ञ ङ्ट ङ्ठ ङ्ड ङ्ढ ङ्ण ङ्त ङ्थ ङ्द ङ्ध ङ्न ङ्ऩ ङ्प ङ्फ ङ्ब ङ्भ ङ्म ङ्य ङ्र ङ्ऱ ङ्ल ङ्ळ ङ्ऴ ङ्व ङ्श ङ्ष ङ्स ङ्ह ङ्क़ ङ्ख़ ङ्ग़ ङ्ज़ ङ्ड़ ङ्ढ़ ङ्फ़ ङ्य़

च्क च्ख च्ग च्घ च्ङ च्च च्छ च्ज च्झ च्ञ च्ट च्ठ च्ड च्ढ च्ण च्त च्थ च्द च्ध च्न च्ऩ च्प च्फ च्ब च्भ च्म च्य च्र च्ऱ च्ल च्ळ च्ऴ च्व च्श च्ष च्स च्ह च्क़ च्ख़ च्ग़ च्ज़ च्ड़ च्ढ़ च्फ़ च्य़

छ्क छ्ख छ्ग छ्घ छ्ङ छ्च छ्छ छ्ज छ्झ छ्ञ छ्ट छ्ठ छ्ड छ्ढ छ्ण छ्त छ्थ छ्द छ्ध छ्न छ्ऩ छ्प छ्फ छ्ब छ्भ छ्म छ्य छ्र छ्ऱ छ्ल छ्ळ छ्ऴ छ्व छ्श छ्ष छ्स छ्ह छ्क़ छ्ख़ छ्ग़ छ्ज़ छ्ड़ छ्ढ़ छ्फ़ छ्य़

ज्क ज्ख ज्ग ज्घ ज्ङ ज्च ज्छ ज्ज ज्झ ज्ञ ज्ट ज्ठ ज्ड ज्ढ ज्ण ज्त ज्थ ज्द ज्ध ज्न ज्ऩ ज्प ज्फ ज्ब ज्भ ज्म ज्य ज्र ज्ऱ ज्ल ज्ळ ज्ऴ ज्व ज्श ज्ष ज्स ज्ह ज्क़ ज्ख़ ज्ग़ ज्ज़ ज्ड़ ज्ढ़ ज्फ़ ज्य़

झ्क झ्ख झ्ग झ्घ झ्ङ झ्च झ्छ झ्ज झ्झ झ्ञ झ्ट झ्ठ झ्ड झ्ढ झ्ण झ्त झ्थ झ्द झ्ध झ्न झ्ऩ झ्प झ्फ झ्ब झ्भ झ्म झ्य झ्र झ्ऱ झ्ल झ्ळ झ्ऴ झ्व झ्श झ्ष झ्स झ्ह झ्क़ झ्ख़ झ्ग़ झ्ज़ झ्ड़ झ्ढ़ झ्फ़ झ्य़

ञ्क ञ्ख ञ्ग ञ्घ ञ्ङ ञ्च ञ्छ ञ्ज ञ्झ ञ्ञ ञ्ट ञ्ठ ञ्ड ञ्ढ ञ्ण ञ्त ञ्थ ञ्द ञ्ध ञ्न ञ्ऩ ञ्प ञ्फ ञ्ब ञ्भ ञ्म ञ्य ञ्र ञ्ऱ ञ्ल ञ्ळ ञ्ऴ ञ्व ञ्श ञ्ष ञ्स ञ्ह ञ्क़ ञ्ख़ ञ्ग़ ञ्ज़ ञ्ड़ ञ्ढ़ ञ्फ़ ञ्य़

ट्क ट्ख ट्ग ट्घ ट्ङ ट्च ट्छ ट्ज ट्झ ट्ञ ट्ट ट्ठ ट्ड ट्ढ ट्ण ट्त ट्थ ट्द ट्ध ट्न ट्ऩ ट्प ट्फ ट्ब ट्भ ट्म ट्य ट्र ट्ऱ ट्ल ट्ळ ट्ऴ ट्व ट्श ट्ष ट्स ट्ह ट्क़ ट्ख़ ट्ग़ ट्ज़ ट्ड़ ट्ढ़ ट्फ़ ट्य़

ठ्क ठ्ख ठ्ग ठ्घ ठ्ङ ठ्च ठ्छ ठ्ज ठ्झ ठ्ञ ठ्ट ठ्ठ ठ्ड ठ्ढ ठ्ण ठ्त ठ्थ ठ्द ठ्ध ठ्न ठ्ऩ ठ्प ठ्फ ठ्ब ठ्भ ठ्म ठ्य ठ्र ठ्ऱ ठ्ल ठ्ळ ठ्ऴ ठ्व ठ्श ठ्ष ठ्स ठ्ह ठ्क़ ठ्ख़ ठ्ग़ ठ्ज़ ठ्ड़ ठ्ढ़ ठ्फ़ ठ्य़

ड्क ड्ख ड्ग ड्घ ड्ङ ड्च ड्छ ड्ज ड्झ ड्ञ ड्ट ड्ठ ड्ड ड्ढ ड्ण ड्त ड्थ ड्द ड्ध ड्न ड्ऩ ड्प ड्फ ड्ब ड्भ ड्म ड्य ड्र ड्ऱ ड्ल ड्ळ ड्ऴ ड्व ड्श ड्ष ड्स ड्ह ड्क़ ड्ख़ ड्ग़ ड्ज़ ड्ड़ ड्ढ़ ड्फ़ ड्य़

ढ्क ढ्ख ढ्ग ढ्घ ढ्ङ ढ्च ढ्छ ढ्ज ढ्झ ढ्ञ ढ्ट ढ्ठ ढ्ड ढ्ढ ढ्ण ढ्त ढ्थ ढ्द ढ्ध ढ्न ढ्ऩ ढ्प ढ्फ ढ्ब ढ्भ ढ्म ढ्य ढ्र ढ्ऱ ढ्ल ढ्ळ ढ्ऴ ढ्व ढ्श ढ्ष ढ्स ढ्ह ढ्क़ ढ्ख़ ढ्ग़ ढ्ज़ ढ्ड़ ढ्ढ़ ढ्फ़ ढ्य़

ण्क ण्ख ण्ग ण्घ ण्ङ ण्च ण्छ ण्ज ण्झ ण्ञ ण्ट ण्ठ ण्ड ण्ढ ण्ण ण्त ण्थ ण्द ण्ध ण्न ण्ऩ ण्प ण्फ ण्ब ण्भ ण्म ण्य ण्र ण्ऱ ण्ल ण्ळ ण्ऴ ण्व ण्श ण्ष ण्स ण्ह ण्क़ ण्ख़ ण्ग़ ण्ज़ ण्ड़ ण्ढ़ ण्फ़ ण्य़

त्क त्ख त्ग त्घ त्ङ त्च त्छ त्ज त्झ त्ञ त्ट त्ठ त्ड त्ढ त्ण त्त त्थ त्द त्ध त्न त्ऩ त्प त्फ त्ब त्भ त्म त्य त्र त्ऱ त्ल त्ळ त्ऴ त्व त्श त्ष त्स त्ह त्क़ त्ख़ त्ग़ त्ज़ त्ड़ त्ढ़ त्फ़ त्य़

थ्क थ्ख थ्ग थ्घ थ्ङ थ्च थ्छ थ्ज थ्झ थ्ञ थ्ट थ्ठ थ्ड थ्ढ थ्ण थ्त थ्थ थ्द थ्ध थ्न थ्ऩ थ्प थ्फ थ्ब थ्भ थ्म थ्य थ्र थ्ऱ थ्ल थ्ळ थ्ऴ थ्व थ्श थ्ष थ्स थ्ह थ्क़ थ्ख़ थ्ग़ थ्ज़ थ्ड़ थ्ढ़ थ्फ़ थ्य़

द्क द्ख द्ग द्घ द्ङ द्च द्छ द्ज द्झ द्ञ द्ट द्ठ द्ड द्ढ द्ण द्त द्थ द्द द्ध द्न द्ऩ द्प द्फ द्ब द्भ द्म द्य द्र द्ऱ द्ल द्ळ द्ऴ द्व द्श द्ष द्स द्ह द्क़ द्ख़ द्ग़ द्ज़ द्ड़ द्ढ़ द्फ़ द्य़

ध्क ध्ख ध्ग ध्घ ध्ङ ध्च ध्छ ध्ज ध्झ ध्ञ ध्ट ध्ठ ध्ड ध्ढ ध्ण ध्त ध्थ ध्द ध्ध ध्न ध्ऩ ध्प ध्फ ध्ब ध्भ ध्म ध्य ध्र ध्ऱ ध्ल ध्ळ ध्ऴ ध्व ध्श ध्ष ध्स ध्ह ध्क़ ध्ख़ ध्ग़ ध्ज़ ध्ड़ ध्ढ़ ध्फ़ ध्य़

न्क न्ख न्ग न्घ न्ङ न्च न्छ न्ज न्झ न्ञ न्ट न्ठ न्ड न्ढ न्ण न्त न्थ न्द न्ध न्न न्ऩ न्प न्फ न्ब न्भ न्म न्य न्र न्ऱ न्ल न्ळ न्ऴ न्व न्श न्ष न्स न्ह न्क़ न्ख़ न्ग़ न्ज़ न्ड़ न्ढ़ न्फ़ न्य़

ऩ्क ऩ्ख ऩ्ग ऩ्घ ऩ्ङ ऩ्च ऩ्छ ऩ्ज ऩ्झ ऩ्ञ ऩ्ट ऩ्ठ ऩ्ड ऩ्ढ ऩ्ण ऩ्त ऩ्थ ऩ्द ऩ्ध ऩ्न ऩ्ऩ ऩ्प ऩ्फ ऩ्ब ऩ्भ ऩ्म ऩ्य ऩ्र ऩ्ऱ ऩ्ल ऩ्ळ ऩ्ऴ ऩ्व ऩ्श ऩ्ष ऩ्स ऩ्ह ऩ्क़ ऩ्ख़ ऩ्ग़ ऩ्ज़ ऩ्ड़ ऩ्ढ़ ऩ्फ़ ऩ्य़

प्क प्ख प्ग प्घ प्ङ प्च प्छ प्ज प्झ प्ञ प्ट प्ठ प्ड प्ढ प्ण प्त प्थ प्द प्ध प्न प्ऩ प्प प्फ प्ब प्भ प्म प्य प्र प्ऱ प्ल प्ळ प्ऴ प्व प्श प्ष प्स प्ह प्क़ प्ख़ प्ग़ प्ज़ प्ड़ प्ढ़ प्फ़ प्य़

फ्क फ्ख फ्ग फ्घ फ्ङ फ्च फ्छ फ्ज फ्झ फ्ञ फ्ट फ्ठ फ्ड फ्ढ फ्ण फ्त फ्थ फ्द फ्ध फ्न फ्ऩ फ्प फ्फ फ्ब फ्भ फ्म फ्य फ्र फ्ऱ फ्ल फ्ळ फ्ऴ फ्व फ्श फ्ष फ्स फ्ह फ्क़ फ्ख़ फ्ग़ फ्ज़ फ्ड़ फ्ढ़ फ्फ़ फ्य़

ब्क ब्ख ब्ग ब्घ ब्ङ ब्च ब्छ ब्ज ब्झ ब्ञ ब्ट ब्ठ ब्ड ब्ढ ब्ण ब्त ब्थ ब्द ब्ध ब्न ब्ऩ ब्प ब्फ ब्ब ब्भ ब्म ब्य ब्र ब्ऱ ब्ल ब्ळ ब्ऴ ब्व ब्श ब्ष ब्स ब्ह ब्क़ ब्ख़ ब्ग़ ब्ज़ ब्ड़ ब्ढ़ ब्फ़ ब्य़

भ्क भ्ख भ्ग भ्घ भ्ङ भ्च भ्छ भ्ज भ्झ भ्ञ भ्ट भ्ठ भ्ड भ्ढ भ्ण भ्त भ्थ भ्द भ्ध भ्न भ्ऩ भ्प भ्फ भ्ब भ्भ भ्म भ्य भ्र भ्ऱ भ्ल भ्ळ भ्ऴ भ्व भ्श भ्ष भ्स भ्ह भ्क़ भ्ख़ भ्ग़ भ्ज़ भ्ड़ भ्ढ़ भ्फ़ भ्य़

म्क म्ख म्ग म्घ म्ङ म्च म्छ म्ज म्झ म्ञ म्ट म्ठ म्ड म्ढ म्ण म्त म्थ म्द म्ध म्न म्ऩ म्प म्फ म्ब म्भ म्म म्य म्र म्ऱ म्ल म्ळ म्ऴ म्व म्श म्ष म्स म्ह म्क़ म्ख़ म्ग़ म्ज़ म्ड़ म्ढ़ म्फ़ म्य़

य्क य्ख य्ग य्घ य्ङ य्च य्छ य्ज य्झ य्ञ य्ट य्ठ य्ड य्ढ य्ण य्त य्थ य्द य्ध य्न य्ऩ य्प य्फ य्ब य्भ य्म य्य य्र य्ऱ य्ल य्ळ य्ऴ य्व य्श य्ष य्स य्ह य्क़ य्ख़ य्ग़ य्ज़ य्ड़ य्ढ़ य्फ़ य्य़

र्क र्ख र्ग र्घ र्ङ र्च र्छ र्ज र्झ र्ञ र्ट र्ठ र्ड र्ढ र्ण र्त र्थ र्द र्ध र्न र्ऩ र्प र्फ र्ब र्भ र्म र्य र्र र्ऱ र्ल र्ळ र्ऴ र्व र्श र्ष र्स र्ह र्क़ र्ख़ र्ग़ र्ज़ र्ड़ र्ढ़ र्फ़ र्य़

ऱ्क ऱ्ख ऱ्ग ऱ्घ ऱ्ङ ऱ्च ऱ्छ ऱ्ज ऱ्झ ऱ्ञ ऱ्ट ऱ्ठ ऱ्ड ऱ्ढ ऱ्ण ऱ्त ऱ्थ ऱ्द ऱ्ध ऱ्न ऱ्ऩ ऱ्प ऱ्फ ऱ्ब ऱ्भ ऱ्म ऱ्य ऱ्र ऱ्ऱ ऱ्ल ऱ्ळ ऱ्ऴ ऱ्व ऱ्श ऱ्ष ऱ्स ऱ्ह ऱ्क़ ऱ्ख़ ऱ्ग़ ऱ्ज़ ऱ्ड़ ऱ्ढ़ ऱ्फ़ ऱ्य़

ल्क ल्ख ल्ग ल्घ ल्ङ ल्च ल्छ ल्ज ल्झ ल्ञ ल्ट ल्ठ ल्ड ल्ढ ल्ण ल्त ल्थ ल्द ल्ध ल्न ल्ऩ ल्प ल्फ ल्ब ल्भ ल्म ल्य ल्र ल्ऱ ल्ल ल्ळ ल्ऴ ल्व ल्श ल्ष ल्स ल्ह ल्क़ ल्ख़ ल्ग़ ल्ज़ ल्ड़ ल्ढ़ ल्फ़ ल्य़

ळ्क ळ्ख ळ्ग ळ्घ ळ्ङ ळ्च ळ्छ ळ्ज ळ्झ ळ्ञ ळ्ट ळ्ठ ळ्ड ळ्ढ ळ्ण ळ्त ळ्थ ळ्द ळ्ध ळ्न ळ्ऩ ळ्प ळ्फ ळ्ब ळ्भ ळ्म ळ्य ळ्र ळ्ऱ ळ्ल ळ्ळ ळ्ऴ ळ्व ळ्श ळ्ष ळ्स ळ्ह ळ्क़ ळ्ख़ ळ्ग़ ळ्ज़ ळ्ड़ ळ्ढ़ ळ्फ़ ळ्य़

ऴ्क ऴ्ख ऴ्ग ऴ्घ ऴ्ङ ऴ्च ऴ्छ ऴ्ज ऴ्झ ऴ्ञ ऴ्ट ऴ्ठ ऴ्ड ऴ्ढ ऴ्ण ऴ्त ऴ्थ ऴ्द ऴ्ध ऴ्न ऴ्ऩ ऴ्प ऴ्फ ऴ्ब ऴ्भ ऴ्म ऴ्य ऴ्र ऴ्ऱ ऴ्ल ऴ्ळ ऴ्ऴ ऴ्व ऴ्श ऴ्ष ऴ्स ऴ्ह ऴ्क़ ऴ्ख़ ऴ्ग़ ऴ्ज़ ऴ्ड़ ऴ्ढ़ ऴ्फ़ ऴ्य़

व्क व्ख व्ग व्घ व्ङ व्च व्छ व्ज व्झ व्ञ व्ट व्ठ व्ड व्ढ व्ण व्त व्थ व्द व्ध व्न व्ऩ व्प व्फ व्ब व्भ व्म व्य व्र व्ऱ व्ल व्ळ व्ऴ व्व व्श व्ष व्स व्ह व्क़ व्ख़ व्ग़ व्ज़ व्ड़ व्ढ़ व्फ़ व्य़

श्क श्ख श्ग श्घ श्ङ श्च श्छ श्ज श्झ श्ञ श्ट श्ठ श्ड श्ढ श्ण श्त श्थ श्द श्ध श्न श्ऩ श्प श्फ श्ब श्भ श्म श्य श्र श्ऱ श्ल श्ळ श्ऴ श्व श्श श्ष श्स श्ह श्क़ श्ख़ श्ग़ श्ज़ श्ड़ श्ढ़ श्फ़ श्य़

ष्क ष्ख ष्ग ष्घ ष्ङ ष्च ष्छ ष्ज ष्झ ष्ञ ष्ट ष्ठ ष्ड ष्ढ ष्ण ष्त ष्थ ष्द ष्ध ष्न ष्ऩ ष्प ष्फ ष्ब ष्भ ष्म ष्य ष्र ष्ऱ ष्ल ष्ळ ष्ऴ ष्व ष्श ष्ष ष्स ष्ह ष्क़ ष्ख़ ष्ग़ ष्ज़ ष्ड़ ष्ढ़ ष्फ़ ष्य़

स्क स्ख स्ग स्घ स्ङ स्च स्छ स्ज स्झ स्ञ स्ट स्ठ स्ड स्ढ स्ण स्त स्थ स्द स्ध स्न स्ऩ स्प स्फ स्ब स्भ स्म स्य स्र स्ऱ स्ल स्ळ स्ऴ स्व स्श स्ष स्स स्ह स्क़ स्ख़ स्ग़ स्ज़ स्ड़ स्ढ़ स्फ़ स्य़

ह्क ह्ख ह्ग ह्घ ह्ङ ह्च ह्छ ह्ज ह्झ ह्ञ ह्ट ह्ठ ह्ड ह्ढ ह्ण ह्त ह्थ ह्द ह्ध ह्न ह्ऩ ह्प ह्फ ह्ब ह्भ ह्म ह्य ह्र ह्ऱ ह्ल ह्ळ ह्ऴ ह्व ह्श ह्ष ह्स ह्ह ह्क़ ह्ख़ ह्ग़ ह्ज़ ह्ड़ ह्ढ़ ह्फ़ ह्य़

क़्क क़्ख क़्ग क़्घ क़्ङ क़्च क़्छ क़्ज क़्झ क़्ञ क़्ट क़्ठ क़्ड क़्ढ क़्ण क़्त क़्थ क़्द क़्ध क़्न क़्ऩ क़्प क़्फ क़्ब क़्भ क़्म क़्य क़्र क़्ऱ क़्ल क़्ळ क़्ऴ क़्व क़्श क़्ष क़्स क़्ह क़्क़ क़्ख़ क़्ग़ क़्ज़ क़्ड़ क़्ढ़ क़्फ़ क़्य़

ख़्क ख़्ख ख़्ग ख़्घ ख़्ङ ख़्च ख़्छ ख़्ज ख़्झ ख़्ञ ख़्ट ख़्ठ ख़्ड ख़्ढ ख़्ण ख़्त ख़्थ ख़्द ख़्ध ख़्न ख़्ऩ ख़्प ख़्फ ख़्ब ख़्भ ख़्म ख़्य ख़्र ख़्ऱ ख़्ल ख़्ळ ख़्ऴ ख़्व ख़्श ख़्ष ख़्स ख़्ह ख़्क़ ख़्ख़ ख़्ग़ ख़्ज़ ख़्ड़ ख़्ढ़ ख़्फ़ ख़्य़

ग़्क ग़्ख ग़्ग ग़्घ ग़्ङ ग़्च ग़्छ ग़्ज ग़्झ ग़्ञ ग़्ट ग़्ठ ग़्ड ग़्ढ ग़्ण ग़्त ग़्थ ग़्द ग़्ध ग़्न ग़्ऩ ग़्प ग़्फ ग़्ब ग़्भ ग़्म ग़्य ग़्र ग़्ऱ ग़्ल ग़्ळ ग़्ऴ ग़्व ग़्श ग़्ष ग़्स ग़्ह ग़्क़ ग़्ख़ ग़्ग़ ग़्ज़ ग़्ड़ ग़्ढ़ ग़्फ़ ग़्य़

ज़्क ज़्ख ज़्ग ज़्घ ज़्ङ ज़्च ज़्छ ज़्ज ज़्झ ज़्ञ ज़्ट ज़्ठ ज़्ड ज़्ढ ज़्ण ज़्त ज़्थ ज़्द ज़्ध ज़्न ज़्ऩ ज़्प ज़्फ ज़्ब ज़्भ ज़्म ज़्य ज़्र ज़्ऱ ज़्ल ज़्ळ ज़्ऴ ज़्व ज़्श ज़्ष ज़्स ज़्ह ज़्क़ ज़्ख़ ज़्ग़ ज़्ज़ ज़्ड़ ज़्ढ़ ज़्फ़ ज़्य़

ड़्क ड़्ख ड़्ग ड़्घ ड़्ङ ड़्च ड़्छ ड़्ज ड़्झ ड़्ञ ड़्ट ड़्ठ ड़्ड ड़्ढ ड़्ण ड़्त ड़्थ ड़्द ड़्ध ड़्न ड़्ऩ ड़्प ड़्फ ड़्ब ड़्भ ड़्म ड़्य ड़्र ड़्ऱ ड़्ल ड़्ळ ड़्ऴ ड़्व ड़्श ड़्ष ड़्स ड़्ह ड़्क़ ड़्ख़ ड़्ग़ ड़्ज़ ड़्ड़ ड़्ढ़ ड़्फ़ ड़्य़

ढ़्क ढ़्ख ढ़्ग ढ़्घ ढ़्ङ ढ़्च ढ़्छ ढ़्ज ढ़्झ ढ़्ञ ढ़्ट ढ़्ठ ढ़्ड ढ़्ढ ढ़्ण ढ़्त ढ़्थ ढ़्द ढ़्ध ढ़्न ढ़्ऩ ढ़्प ढ़्फ ढ़्ब ढ़्भ ढ़्म ढ़्य ढ़्र ढ़्ऱ ढ़्ल ढ़्ळ ढ़्ऴ ढ़्व ढ़्श ढ़्ष ढ़्स ढ़्ह ढ़्क़ ढ़्ख़ ढ़्ग़ ढ़्ज़ ढ़्ड़ ढ़्ढ़ ढ़्फ़ ढ़्य़

फ़्क फ़्ख फ़्ग फ़्घ फ़्ङ फ़्च फ़्छ फ़्ज फ़्झ फ़्ञ फ़्ट फ़्ठ फ़्ड फ़्ढ फ़्ण फ़्त फ़्थ फ़्द फ़्ध फ़्न फ़्ऩ फ़्प फ़्फ फ़्ब फ़्भ फ़्म फ़्य फ़्र फ़्ऱ फ़्ल फ़्ळ फ़्ऴ फ़्व फ़्श फ़्ष फ़्स फ़्ह फ़्क़ फ़्ख़ फ़्ग़ फ़्ज़ फ़्ड़ फ़्ढ़ फ़्फ़ फ़्य़

य़्क य़्ख य़्ग य़्घ य़्ङ य़्च य़्छ य़्ज य़्झ य़्ञ य़्ट य़्ठ य़्ड य़्ढ य़्ण य़्त य़्थ य़्द य़्ध य़्न य़्ऩ य़्प य़्फ य़्ब य़्भ य़्म य़्य य़्र य़्ऱ य़्ल य़्ळ य़्ऴ य़्व य़्श य़्ष य़्स य़्ह य़्क़ य़्ख़ य़्ग़ य़्ज़ य़्ड़ य़्ढ़ य़्फ़ य़्य़

50px

क्कि   क्खि   क्गि   क्चि   क्छि   क्जि   क्झि   क्टि   क्ठि   क्डि   क्ढि   क्णि   क्ति   क्थि   क्दि   क्नि   क्पि   क्फि   क्बि   क्भि   क्मि   क्यि   क्रि   क्लि   क्वि   क्शि   क्षि   क्सि   क्हि   क्ळि   क्क्यि   क्त्रि   क्त्यि   क्त्वि   क्व्यि   क्स्टि   क्स्डि   क्स्ति   क्स्पि   क्स्प्रि   क्प्रि   क्स्प्लि   ख्खि   ख्टि   ख्ठि   ख्णि   ख्ति   ख्दि   ख्नि   ख्पि   ख्मि   ख्यि   ख्रि   ख्लि   ख्वि   ख्शि   ख्षि   ख्म्यि   ख्त्यि   ग्कि   ग्गि   ग्जि   ग्णि   ग्ति   ग्दि   ग्धि   ग्नि   ग्बि   ग्भि   ग्मि   ग्यि   ग्रि   ग्लि   ग्वि   ग्सि   ग्ध्यि   ग्ध्वि   ग्न्यि   ग्भ्यि   ग्र्यि   ग्म्यि   ग्ल्यि   घ्घि   घ्जि   घ्टि   घ्ठि   घ्डि   घ्णि   घ्ति   घ्दि   घ्नि   घ्बि   घ्मि   घ्यि   घ्रि   घ्लि   घ्वि   घ्सि   घ्ल्यि   ङ्कि   ङ्की   ङ्खि   ङ्खी   ङ्गि   ङ्गी   ङ्घि   ङ्घी   ङ्चि   ङ्क्ष   ङ्क्री   ङ्क्रि   ड्मि   ङ्यि   ङ्रि   च्कि   च्खि   च्चि   च्टि   च्ठि   च्डि   च्ढि   च्णि   च्ति   च्थि   च्दि   च्धि   च्नि   च्यि   च्रि   च्लि   च्वि   च्सि   च्पि   च्मि   च्च्यि   छ्यि   छ्रि   छ्वि   ज्कि   ज्जि   ज्झि   ज्ञि   ज्ति   ज्दि   ज्नि   ज्बि   ज्मि   ज्यि   ज्रि   ज्लि   ज्वि   झ्कि   झ्गि   झ्घि   झ्झि   झ्ति   झ्नि   झ्यि   झ्रि   झ्लि   झ्वि   झ्मि   ञ्चि   ञ्जि   ञ्शि   ञ्च्यि   ञ्ज्यि   ट्टि   ट्टी   ट्ठि   ट्ठी   ट्यि   ट्रि   ट्री   ट्वि   ट्वी   ठ्ठि   ठ्ठी   ठ्रि   ठ्ठ्य   ड्डि   ड्ढि   ड्रि   ड्ड्यि   ढ्ढि   ढ्ढी   ढ्रि   ढ्यि   ढ्ढ्यि   ण्टि   ण्टी   ण्ठि   ण्डि   ण्ढि   ण्णि   ण्ति   ण्यि   ण्रि   ण्वि   त्कि   त्खि   त्ति   त्थि   त्नि   त्पि   त्फि   त्बि   त्भि   त्मि   त्यि   त्रि   त्लि   त्वि   त्सि   त्क्यि   त्क्रि   त्क्षि   त्ख्नि   त्ख्रि   त्ख्रि   त्न्यि   त्प्रि   त्प्लि   त्म्यि   त्स्नि   त्स्यि   त्स्वि   त्स्न्यि   थ्कि   थ्थि   थ्मि   थ्यि   थ्रि   थ्लि   थ्वि   थ्सि   द्गि   द्घि   द्दि   द्दी   द्धि   द्धी   द्बि   द्भि   द्मि द्मी   द्यि   द्रि   द्वि   द्ध्यि   द्व्रि   द्र्यि   ध्कि   ध्धि  ध्नि   ध्यि   ध्रि   ध्लि   ध्वि   ध्सि   न्कि   न्खि   न्चि   न्छि   न्जि   न्झि   न्टि   न्ठि   न्डि   न्ढि   न्ति   न्थि   न्दि   न्धि   न्नि   न्पि   न्फि   न्बि   न्भि   न्मि   न्यि   न्रि   न्लि   न्वि   न्सि   न्हि   न्भ्यि   न्भ्वि   न्म्यि   न्स्टि   न्स्यि   न्ह्यि   न्ज्यि   न्क्सि   न्त्यि   न्त्सि   न्थ्यि   न्थ्वि   न्द्रि   न्द्वि   न्ध्यि   न्ध्रि   न्प्रि   न्स्म्यि   प्कि   प्झि   प्टि   प्ठि   प्टी   प्डि   प्ढि   प्णि   प्ति   प्थि   प्दि   प्धि   प्नि   प्पि   प्फि   प्मि   प्यि   प्रि   प्लि   प्वि   प्षि   प्सि   प्ळि   प्त्यि   फ्कि   फ्जि   फ्टि   फ्ति   फ्दि   फ्नि   फ्फि   फ्मि   फ्यि   फ्रि   फ्लि   फ्शि   भ्नि   भ्यि   भ्रि   भ्लि   भ्वि   भ्र्यि   म्ति   म्दि   म्नि   म्पि   म्बि   म्भि   म्मि   म्यि   म्रि   म्लि   म्वि   म्शि   म्सि   म्हि   म्म्यि   म्प्रि   म्ब्यि   म्ब्रि   म्भ्यि   म्भ्रि   म्भ्वि   य्यि   य्रि   व्नि   व्यि   व्रि   व्लि   व्सि   व्हि   ल्कि   ल्खि   ल्गि   ल्चि   ल्जि   ल्टि   ल्ठि   ल्डि   ल्ढि   ल्ति   ल्थि   ल्दि   ल्पि   ल्फि   ल्बि   ल्भि   ल्मि   ल्यि   ल्रि   ल्वि   ल्सि   ल्हि   ल्ल्यि   ल्ह्यि   ल्क्यि   ल्थ्यि   ल्द्रि   श्कि   श्खि   श्चि   श्छि   श्टि   श्ति   श्नि   श्बि   श्मि   श्यि   श्रि   श्लि   श्वि   श्शि   श्र्यि   स्कि   स्खि   स्छि   स्जि   स्टि   स्ठि   स्डि   स्ढि   स्ति   स्थि   स्दि   स्नि   स्पि   स्फि   स्बि   स्मि   स्यि   स्रि   स्लि   स्वि   स्सि   स्म्यि   स्क्रि   स्त्यि   स्थ्यि   स्म्यि   स्त्वि   स्प्रि   स्न्यि   ह्णि   ह्त   ह्यि   ह्मि   ह्म्यि   ह्नि   ह्रि   ह्री   ह्लि   ह्नी   ह्वि   ह्वी   ळ्यि   ळ्पि   ळ्वि   क्ष्यि   क्ष्मि   क्ष्वि

30px

कककखकगकघकङकचकछकजकझकञकटकठकडकढकणकतकथकदकधकनकपकफकबकभकमकयकरकलकवकशकषकसकहकळक
खकखखखगखघखङखचखछखजखझखञखटखठखडखढखणखतखथखदखधखनखपखफखबखभखमखयखरखलखवखशखषखसखहखळख
गकगखगगगघगङगचगछगजगझगञगटगठगडगढगणगतगथगदगधगनगपगफगबगभगमगयगरगलगवगशगषगसगहगळग
घकघखघगघघघङघचघछघजघझघञघटघठघडघढघणघतघथघदघधघनघपघफघबघभघमघयघरघलघवघशघषघसघहघळघ
ङकङखङगङघङङङचङछङजङझङञङटङठङडङढङणङतङथङदङधङनङपङफङबङभङमङयङरङलङवङशङषङसङहङळङ
चकचखचगचघचङचचचछचजचझचञचटचठचडचढचणचतचथचदचधचनचपचफचबचभचमचयचरचलचवचशचषचसचहचळच
छकछखछगछघछङछचछछछजछझछञछटछठछडछढछणछतछथछदछधछनछपछफछबछभछमछयछरछलछवछशछषछसछहछळछ
जकजखजगजघजङजचजछजजजझजञजटजठजडजढजणजतजथजदजधजनजपजफजबजभजमजयजरजलजवजशजषजसजहजळज
झकझखझगझघझङझचझछझजझझझञझटझठझडझढझणझतझथझदझधझनझपझफझबझभझमझयझरझलझवझशझषझसझहझळझ
ञकञखञगञघञङञचञछञजञझञञञटञठञडञढञणञतञथञदञधञनञपञफञबञभञमञयञरञलञवञशञषञसञहञळञ
टकटखटगटघटङटचटछटजटझटञटटटठटडटढटणटतटथटदटधटनटपटफटबटभटमटयटरटलटवटशटषटसटहटळट
ठकठखठगठघठङठचठछठजठझठञठटठठठडठढठणठतठथठदठधठनठपठफठबठभठमठयठरठलठवठशठषठसठहठळठ
डकडखडगडघडङडचडछडजडझडञडटडठडडडढडणडतडथडदडधडनडपडफडबडभडमडयडरडलडवडशडषडसडहडळड
ढकढखढगढघढङढचढछढजढझढञढटढठढडढढढणढतढथढदढधढनढपढफढबढभढमढयढरढलढवढशढषढसढहढळढ
णकणखणगणघणङणचणछणजणझणञणटणठणडणढणणणतणथणदणधणनणपणफणबणभणमणयणरणलणवणशणषणसणहणळण
तकतखतगतघतङतचतछतजतझतञतटतठतडतढतणतततथतदतधतनतपतफतबतभतमतयतरतलतवतशतषतसतहतळत
थकथखथगथघथङथचथछथजथझथञथटथठथडथढथणथतथथथदथधथनथपथफथबथभथमथयथरथलथवथशथषथसथहथळथ
दकदखदगदघदङदचदछदजदझदञदटदठदडदढदणदतदथदददधदनदपदफदबदभदमदयदरदलदवदशदषदसदहदळद
धकधखधगधघधङधचधछधजधझधञधटधठधडधढधणधतधथधदधधधनधपधफधबधभधमधयधरधलधवधशधषधसधहधळध
नकनखनगनघनङनचनछनजनझनञनटनठनडनढनणनतनथनदनधनननपनफनबनभनमनयनरनलनवनशनषनसनहनळन
पकपखपगपघपङपचपछपजपझपञपटपठपडपढपणपतपथपदपधपनपपपफपबपभपमपयपरपलपवपशपषपसपहपळप
फकफखफगफघफङफचफछफजफझफञफटफठफडफढफणफतफथफदफधफनफपफफफबफभफमफयफरफलफवफशफषफसफहफळफ
बकबखबगबघबङबचबछबजबझबञबटबठबडबढबणबतबथबदबधबनबपबफबबबभबमबयबरबलबवबशबषबसबहबळब
भकभखभगभघभङभचभछभजभझभञभटभठभडभढभणभतभथभदभधभनभपभफभबभभभमभयभरभलभवभशभषभसभहभळभ
मकमखमगमघमङमचमछमजमझमञमटमठमडमढमणमतमथमदमधमनमपमफमबमभमममयमरमलमवमशमषमसमहमळम
यकयखयगयघयङयचयछयजयझयञयटयठयडयढयणयतयथयदयधयनयपयफयबयभयमयययरयलयवयशयषयसयहयळय
रकरखरगरघरङरचरछरजरझरञरटरठरडरढरणरतरथरदरधरनरपरफरबरभरमरयरररलरवरशरषरसरहरळर
लकलखलगलघलङलचलछलजलझलञलटलठलडलढलणलतलथलदलधलनलपलफलबलभलमलयलरलललवलशलषलसलहलळल
वकवखवगवघवङवचवछवजवझवञवटवठवडवढवणवतवथवदवधवनवपवफवबवभवमवयवरवलवववशवषवसवहवळव
शकशखशगशघशङशचशछशजशझशञशटशठशडशढशणशतशथशदशधशनशपशफशबशभशमशयशरशलशवशशशषशसशहशळश
षकषखषगषघषङषचषछषजषझषञषटषठषडषढषणषतषथषदषधषनषपषफषबषभषमषयषरषलषवषशषषषसषहषळष
सकसखसगसघसङसचसछसजसझसञसटसठसडसढसणसतसथसदसधसनसपसफसबसभसमसयसरसलसवसशसषसससहसळस
हकहखहगहघहङहचहछहजहझहञहटहठहडहढहणहतहथहदहधहनहपहफहबहभहमहयहरहलहवहशहषहसहहहळह
ळकळखळगळघळङळचळछळजळझळञळटळठळडळढळणळतळथळदळधळनळपळफळबळभळमळयळरळलळवळशळषळसळहळळळ

०१०२०३०४०५०६०७०८०९००         ००१००२००३००४००५००६००७००८००९०००
११२१३१४१५१६१७१८१९१०१         १११२११३११४११५११६११७११८११९११०११
२१२२३२४२५२६२७२८२९२०२         २२१२२२३२२४२२५२२६२२७२२८२२९२२०२२
३१३२३३४३५३६३७३८३९३०३         ३३१३३२३३४३३५३३३६३३७३३८३३९३३०३३
४१४२४३४४५४६४७४८४९४०४         ४४१४४२४४३४४४५४४६४४७४४८४४९४४०४४
५१५२५३५४५५६५७५८५९५०५         ५५१५५२५५३५५४५५५६५५७५५८५५९५५०५५
६१६२६३६४६५६६७६८६९६०६         ६६१६६२६६३६६४६६५६६६७६६८६६९६६०६६
७१७२७३७४७५७६७७८७९७०७         ७७१७७२७७३७७४७७५७७६७७७८७७९७७०७७
८१८२८३८४८५८६८७८८९८०८         ८८१८८२८८३८८४८८५८८६८८७८८८९८८०८८
९१९२९३९४९५९६९७९८९९०९         ९९१९९२९९९३९९४९९५९९६९९७९९८९९०९९

१.१.२.२.३.३.४.४.५.५.६.६.७.७.८.८.९.९.०.०.
१,१,२,२,३,३,४,४,५,५,६,६,७,७,८,८,९,९,०,०,

₹१२ ₹२३ ₹३४ ₹४५ ₹५६ ₹६७ ₹७८ ₹८९ ₹९० ₹०१
१२₹ २३₹ ३४₹ ४५₹ ५६₹ ६७₹ ७८₹ ८९₹ ९०₹ ०१₹

CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

 

48px

 

47px

 

46px

 

45px

 

44px

 

43px

 

42px

 

41px

 

40px

 

39px

 

38px

 

37px

 

36px

 

35px

 

34px

 

33px

 

32px

 

31px

 

30px

 

29px

 

28px

 

27px

 

26px

 

25px

 

24px

 

23px

 

22px

 

21px

 

20px

 

19px

 

18px

 

17px

 

16px

 

15px

 

14px

 

13px

 

12px

 

11px

 

10px

 

9px

 

8px

 

A small list of words with conjuncts


राष्ट्रप   कार्रवाई   विकल्पों   सुन्नी   तस्वीरें   स्टेट   हफ़्ते   क़स्बों   सुरक्षा   क़ब्ज़ा   वैद्यनाथन   कार्यक्रम   कार्रवाई   राष्ट्रपति   एचडब्ल्यू   कि   प्रशिक्षण   लिए   रिवोल्यूशयूशनरी   प्रमुख   सक्रिय   फ़ोटोग्राफ   तस्वीरों   नेतृत्व   क्या   अड्डे   मार्चर्च   फ़िल्माए   उन्होंने   स्पीचर   फ़ोटोग्राफ़   आत्मसमर्पर्पण   उन्हें   कुछ   दूसरी   कर्मियोंमियों   विद्रोहियोंरोहियों   ट्विटर   एंड्रॉएड   धर्मगुरु   हूँईंड्डूट्टूर्नौ